„Den otevřených dveří máme kdykoliv, zavolejte nám !!!  518 332 898, 731 655 140

„Den otevřených dveří máme kdykoliv, zavolejte nám !!!  518 332 898, 731 655 140

Ekonomika a právo se sociálním zaměřením – kód oboru: 63-41-M/01

Základní vědomosti, dovednosti a kompetence absolventa:

 • Kultivovaně a jazykově správně se vyjadřuje ústní i písemnou formou, vystupuje na veřejnosti a jedná v souladu s etickými principy, společenskými normami a pravidly kulturního chování.
 • Využívá pro svou práci a sebevzdělávání znalost dvou cizích jazyků.
 • Pracuje i přesně, důkladně, odpovědně a vytrvale.
 • Aplikuje matematické poznatky v odborné složce vzdělávání.
 • Využívá poznatky o národních dějinách.
 • Chápe evropské integrační procesy a jejich problémy.
 • Pozná rozdíly mezi nedemokratickými a demokratickými způsoby vlády a porozumí historickému vývoji demokracie.
 • Má motivaci přispívat k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní činnosti.
 • Vytváří pozitivní postoj k přírodě.
 • Pozoruje a zkoumá přírodu, má přehled o ekonomicko-sociálním rozvoji a stavu životního prostředí v regionu, v ČR a ve světě.
 • Ovládá dovednosti potřebné pro sociální komunikaci a interakci.
 • Rozumí vlastnostem osobnosti, psychickým procesům a stavům osobnosti.
 • Používá laické zásady první pomoci.
 • Orientuje se v systému péče státu o zdraví.
 • Využívá aktivní přístup k pohybu a sportu jako celoživotní potřebu.
 • Jedná v souladu s morálními principy, přispívá k upevňování demokratických hodnot.
 • Orientuje se v právním řádu a právním systému ČR, rozumí základním právním pojmům.
 • Chápe úlohu sociální politiky, její cíle a nástroje, na základě znalostí sociálně ekonomických jevů si uvědomuje vývojové trendy rozvoje demokratické společnosti.
 • Jako případný budoucí realizátor opatření sociální politiky dokáže zdůvodnit nutnost realizace konkrétních opatření v praxi.
 • Znalosti z práva občanského, pracovního, rodinného, finančního a rozhled v dalších souvisejících odvětvích uplatňuje při řešení typických situací.
 • Vysvětlí funkci veřejné správy, orientuje se v její struktuře a v působnosti orgánů státní správy a samosprávy.
 • Řeší jednodušší pracovněprávní situace a vypracovává základní druhy právních písemností.
 • Využívá prostředky výpočetní techniky i jako zdroj a sdílení informací.
 • Získal dovednost přesného psaní desetiprstovou hmatovou metodou.
 • Umí jazykově správně vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě.
 • Ovládá dovednosti sociální percepce a komunikace při řešení pracovních i soukromých sociálně-komunikativních situací, zná metody týmové práce.
 • Uplatňuje etické principy, práva i povinnosti v soukromém životě i v pracovní činnosti a dodržuje zákonnost, toleranci a bezpředsudkový přístup k lidem.
 • Nakládá s materiály a energiemi s ohledem na životní prostředí a tento postoj chápe v širším pojetí filozofie k budoucím generacím.
 • Dbá na dodržování zákonnosti a na jednání v souladu s etikou státního úředníka, vedoucího pracovníka.
 • Využívá vzájemné vazby mezi ekonomickou a sociální úrovní společnosti, mezi ekonomikou a sociální politikou státu.
 • Má přehled o geografickém vývoji Země, orientuje se v hospodářské a politické mapě světa.
 • Uvědomuje si zodpovědnost sociálního pracovníka vůči společnosti, svými postoji a jednáním přispívá k vytváření dobrých mezilidských vztahů.
 • Studium zakončí maturitní zkouškou.

Typové pozice absolventů

Absolvent studijního oboru je připraven pro práce středních technicko-administrativních pracovníků v oblasti sociálně právní v různých typech organizací – orgány státní správy   samosprávy, soudy, notářství. Dále je připraven vykonávat odborné funkce v soukromoprávních institucích zaměřených zejména na poradenskou činnost, sociálně právní a humanitární činnost a na různé sociální služby obyvatelstvu. Absolvent se může uplatnit v rámci působnosti územních, ústředních a jiných orgánů státní správy a samosprávy, kde zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy týkající se agendy zaměřené na sociální činnost. Získané ekonomické, právní, jazykové vzdělání, znalost zásad laické první pomoci atd. mu umožní uplatnit se v občanském životě.

Po ukončení čtyřletého studia může studovat na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Výuka cizích jazyků

Na výběr anglický a německý jazyk. Naší předností je výuka jazyků v malých studijních skupinách. Díky individuálnímu přístupu se studenti naučí nejen k pasivnímu poznání jazyka, ale i jeho aktivnímu využívání a osvojení.

Stravování

Pro všechny studenty jsou zajištěny obědy ve školní jídelně za velmi výhodné ceny.

Základní informace

Forma studia: denní studium – určené pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou (délka 4 roky)

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné s maturitou

Způsob ukončení studia: státní maturitní zkouška

Certifikát: maturitní vysvědčení

Školné: 12 000,- Kč/1 rok

01
Studijní oddělení

 • Pondělí 8:00 - 14:00
 • Úterý 8:00 - 14:00
 • Středa 8:00 - 14:00
 • Čtvrtek 8:00 - 14:00
 • Pátek 8:00 - 14:00
 • Sobota Zavřeno
 • Neděle Zavřeno
Nejnovější komentáře