Nacházíte se: hs-straznice.cz »Studium SOU a SOŠ »Nástavbové studium

Podnikání - nástavbové studium 

Speciální učební plán nástavbového studia Podnikání vychází z potřeb současné tržní ekonomiky, která vede stále více lidí k samostatnému podnikání. Absolvent je připravován pro dráhu podnikatele, majitele firmy či společnosti. Získává znalosti z oblasti ekonomické a administrativní, ale zvyšuje si zároveň úroveň již získaného vzdělání. Důraz je kladen i na zvýšení komunikativních dovedností při jednání s lidmi.

Cílem je dát studentům dostatečné znalosti z ekonomické oblasti a naučit je tyto znalosti aplikovat na situace, se kterými se bude podnikatel nejčastěji setkávat. Typickými činnostmi, kterými se absolventi studijního oboru podnikatelství budou zabývat, jsou manažerské a marketingové činnosti ve firmě či společnosti, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem, činnosti zabezpečující finanční hospodaření firmy či společnosti, jako je např. účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda, dále činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním.

Nedílnou součástí odborného vzdělávání je i znalost zákonů a právních předpisů potřebných pro hospodářsko-podnikatelskou činnost včetně předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

Typové pozice absolventů

  • absolvent je připraven pro dráhu podnikatele, majitele firmy či společnosti
  • pozice spojené s nákupem, výrobou a prodejem, plánováním výroby
  • administrativně ekonomické činnosti, kalkulace
  • marketingové a manažerské činnosti
  • pozice vyžadující znalost právních předpisů
  • pozice vyžadující práci s lidmi
  • počítačové zpracování dat

Informační technologie

Pro výuku informačních technologií využíváme moderně vybavenou počítačovou učebnu a několik učeben vybavených projektory. Zde žáci získávají nejen teoretické, ale i praktické znalosti moderních internetových služeb pro marketing a propagaci.

Základní informace

Forma studia:
Denní studium - určené pro absolventy SOU tříletých oborů ­ kteréhokoliv JKOV: 64-xx-x (délka 2 roky)
Dálkové studium - určené pro absolventy SOU tříletých oborů ­ kteréhokoliv JKOV: 64-xx-x (délka 3 roky)
 
Podmínky přijetí: úspěšně dokončený tříletý učební obor, výuční list.
 
Teoretická výuka:
Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie, s.r.o., nám. Svobody 494, Strážnice.
 
Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné s maturitou
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Certifikát: maturitní vysvědčení

Navazující studium pro absolventy

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol.

Učební plán studijního oboru

Kód a název RVP: 64-41-L/51 Podnikání
Skok na navigaci | Nejlevnější studium MBA | Kontakt